نحوه بستن قرارداد

قرارداد کاری موقت بدین معنی می باشد که در مورد آغاز و پایان دوره خدمت کاری توافق شده است. درصورت وجود دلایل اساسی، می توان قراداد کاری را بصورت موقتی انجام داد. قوانین و قراردادهای شرایط کاری دقیقا مشخص می نمایند که در چه مواقعی می توان از قراردادهای کار موقتی استفاده نمود.

علت موقتی بودن قرادادهای کاری می تواند بعنوان مثال یکی از موارد زیر باشد:

  • موقعیت محل کار
  • تمرین کاری
  • پروژه
  • بالا بودن میزان تقاضا و یا بودن در عالیترین موسم کاری

در صورت موقتی بودن قرارداد کاری، هر دوی طرفین، موظف به رعایت زمان توافق شده می باشند. قرارداد موقت را فقط در صورت وجود دلایل بسیار محکم می توان فسخ نمود.

  1. زمان کار آزمایشی و طول مدت آن

در شروع دوره خدمت کاری می توان درباره کار آزمایشی توافق نمود. زمان انجام کار بصورت آزمایشی می تواند حداکثر شش ماه باشد. در مورد کار قراردادی محدود به زمان موقت، طول مدت کار آزمایشی می تواند حداکثر تا نصف طول مدت قرارداد کاری باشد. در طی دوره کار آزمایشی شخص کارمند می تواند ارزیابی کند که آیا کار مورد نظر برای وی مناسب است و کار فرما هم می تواند مناسب بودن کارمند را برای کار مزبور ارزیابی کند. در طول این دوره آزمایشی، کارمند و یا کار فرما می توانند بدون در نظر گرفتن زمان فسخ قرارداد، قرارداد را فسخ نمایند. دلایل فسخ قرارداد در طول دوره آزمایشی نباید تبعیض آمیز باشند. شخص کارمند در طول دوره آزمایشی می تواند حقوق نرمال دریافت نماید.

  1. محل انجام کار
  2. وظایف کاری
  3. حقوق و پرداخت آن

مقدار دستمزد حقوق مطابق با قرارداد مربوط به شرایط کاری تعیین می گردد. چنانکه برای حرفه مورد نظر قرارداد مربوط به شرایط کاری موجود نباشد، با این وجود کارمند از حق دریافت حقوق مناسب برخوردار می باشد. کارفرما نمی بایستی حقوق کمتر از آنچه در قرارداد شرایط کاری ذکر شده است را پرداخت نماید. حقوق پرداختی به کارمند می تواند شامل اضافه حقوقها نیز باشد. معمول ترین نوع اضافه حقوقها در فنلاند عبارتند از: اضافه حقوق بعلت سابقه خدمت، بدلیل اضافه کار و یا بدلیل داشتن کار شیفتی.

کارمند از حق دریافت فیش حقوق که در آن جزئیات و بخشهای تشکیل دهنده حقوق ذکر شده است، برخوردار می باشد.

زمانی که صحبت حقوق می شود معمولا منظور مقدار حقوق قبل از کم شدن مالیات (bruttopalkka) می باشد که از آن مالیات و دیگر هزینه های کارمندی کم می شود. آن مبلغ حقوقی که برای شخص کارمند می ماند، حقوق صافی (nettopalkka) مبلغ باقی مانده پس از کم شدن مالیات است.

  1. ساعت و زمان کار

ساعات و زمان کار منظمی بایستی در قرارداد کار مشخص شود. ساعت و زمان کار باید مطابق با قانون مدت زمان کار و قرارداد شرایط کاری باشد.