ایده پردازی

ایده پردازی در امور مختلف اعم از:نویسندگی،صنعت،موارد روزمره و….

خداوند متعال را شاکرم که به اینجانب ذهنی خلاق عطا فرموده که بتوانم برای تمامی مسایل چاره ای بیندیشم و همواره به ایده هایی نو فکر کنم.

نتیجه تصویری برای ایده پردازی